تامین قطعات مصرفی

1- سیلندر 2- ماردون 3- اسمنت 4- خورشیدی و تعمیر ماردون، جوشکاری تنگستن

تامین مواد اولیه

1- خاک اره 2- خاک ذغال 3- پوست گردو 4-پوست پسته

تامین قطعات مصرفی

1- سیلندر 2- ماردون 3- اسمنت 4- خورشیدی و تعمیر ماردون، جوشکاری تنگستن

تامین مواد اولیه

1- خاک اره 2- خاک ذغال 3- پوست گردو 4-پوست پسته

جهت درخواست این محصول، سفارش خود را ثبت کنید